પ્રમાણપત્રો


ખાદ્ય ઉત્પાદન લાઇસન્સ


ખાદ્ય ઉત્પાદન લાઇસન્સ


જિલિન માઇનિંગ લાઇસન્સ


આઇએસઓ 4001


આઇએસઓ 9001


આઈએસઓ 22000


જિલિન યુઆન ટોંગ મીનરલ કું., હાલા સર્ટિફિકેટ


જિલિન યુઆન ટોંગ મીનરલ કું., હાલા સર્ટિફિકેટ


કોશેર